Joe1.JPG (9832 bytes)Camp Carroll 155 Long Toms

Joe2.JPG (22570 bytes)150,000th Round

Joe3.JPG (17947 bytes)Church near Phu Bai

Joe4.JPG (19680 bytes)Dong Ha Base Camp

Joe5.JPG (15928 bytes)Fire Mission on the Move

Joe6.JPG (18981 bytes)105SP - Pipe Cleaner-KIA's

Joe7.JPG (12989 bytes)Shrapnel Hit On Side-Gio Linh

Joe8.JPG (11258 bytes)Gio Linh - Tower Hit